POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 

1. Niniejsza Polityka prywatności i Plików Cookies Platformy Legamo.pl (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników i Zleceniodawców Platformy Legamo.pl i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki stron oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Platformy Legamo.pl, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników poprzez stronę Platformy Legamo.pl jest Usługodawca, tj. Beata Sałdan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Sałdan Kancelaria Radcy Prawnego pod adresem: ul. Podwikle 13, 32-085 Giebułtów, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-2561, NIP: 677-215-61-71, REGON 120446579.

3.Użytkownik dokonując Zlecenia na Platformie Legamo.pl i/lub rejestrując Konto  i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie, czy też za pomocą formularza kontaktowego, przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe. W przypadku kontaktu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych jako usługodawcy polegający na wykonaniu zwartej z Użytkownikiem umowy i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora danych osobowych (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z klientami. W przypadku rejestracji Konta  i/lub zapisania się do newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

4. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem (do czasu usunięcia Konta  jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) przez Administratora danych osobowych (do czasu cofnięcia zgody i usunięcia Konta).

5.Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 3. powyżej, jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego zostały przekazane przez Użytkownika. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie Platformy Legamo.pl, w innym celu niż wskazane w tymże regulaminie (np. bankowi realizującemu płatności klientów), bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

6.Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

8.Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

9.Zleceniodawca ma możliwość złożenia Zlecenia na Platformie Legamo.pl jedynie po dokonaniu rejestracji Konta. Rejestracja Konta Rejestracja Konta na Platformie Legamo.pl możliwa jest w sposób wskazany  szczegółowo w Regulaminie Platformy Legamo.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest zgoda Użytkownika.

10. Zleceniodawca może również dodatkowo dopisać się do listy subskrybentów newslettera Platformy Legamo.pl, wprowadzając adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Usługodawcę na Platformie Legamo.pl. Zleceniodawca otrzymuje, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość z linkiem i prośbą o potwierdzenie dopisania się do listy subskrybentów poprzez kliknięcie na umieszczony w wiadomości link aktywacyjny. Dopiero kliknięcie w ten link powoduje dopisanie adresu e-mail do listy subskrybentów newslettera Platformy Legamo.pl

11. Zleceniodawca ma możliwość zalogowania się na Platformę Legamo.pl, weryfikując się poprzez podanie Loginu oraz Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zleceniodawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

12. Zleceniodawca proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Usługodawcy o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Zleceniodawcę naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Platformy Legamo.pl.

13. Strona Platformy Legamo.pl może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony www, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Platformę Legamo.pl na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

14. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Platformę Legamo.pl wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Platformy Legamo.pl do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na Platformie Legamo.pl mogą służyć następującym celom:

a) zapewnienia prawidłowego działania Platformy Legamo.pl. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;

b) poprawy wydajności i optymalizacji działania Platformy Legamo.pl. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;

c) poprawy funkcjonalności Platformy Legamo.pl. Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;

d) targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Platformy Legamo.pl do potrzeb Użytkownika.

15. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na Platformie Legamo.pl nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Platformy Legamo.pl.

16. Pliki „cookies“ używane na Platformie Legamo.pl są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Platformy Legamo.pl. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

18.Witryna internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Usługodawcę, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko strony www.legamo.pl  oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

19. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów prawa, zmiana zasad świadczenia usług przez Usługodawcę). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Platformy Legamo.pl, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Platformy Legamo.pl. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Platformy Legamo.pl w każdym czasie.

20. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów, nie zmienia treści Umów zawartych przed zmianą Polityki oraz nie odnosi się do Zleceń, które zostały złożone przed zmianą Polityki.

Giebułtów, dnia 25 maja 2018 roku