POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 

1. Niniejsza Polityka prywatności i Plików Cookies Platformy Legamo.pl (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników i Zleceniodawców Platformy Legamo.pl i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki stron oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Platformy Legamo.pl, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.

 

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników poprzez stronę Platformy Legamo.pl jest Usługodawca, tj. Beata Sałdan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Sałdan Kancelaria Radcy Prawnego pod adresem: ul. Podwikle 13, 32-085 Giebułtów, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-2561, NIP: 677-215-61-71, REGON 120446579.

 

3. Zleceniodawca ma możliwość złożenia Zlecenia na Platformie Legamo.pl jedynie po dokonaniu rejestracji Konta. Rejestracja Konta Rejestracja Konta na Platformie Legamo.pl możliwa jest w sposób wskazany  zczegółowo w Regulaminie Platformy Legamo.pl.

 

4. Zleceniodawca może również dodatkowo dopisać się do listy subskrybentów newslettera Platformy Legamo.pl, wprowadzając adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Usługodawcę na Platformie Legamo.pl.

 

5. Zleceniodawca dopisując się listy subskrybentów newslettera Platformy Legamo.pl otrzymuje, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość z linkiem i prośbą o potwierdzenie dopisania się do listy subskrybentów poprzez kliknięcie na umieszczony w wiadomości link aktywacyjny. Dopiero kliknięcie w ten link powoduje dopisanie adresu e-mail do listy subskrybentów newslettera Platformy Legamo.pl

 

6. Zleceniodawca ma możliwość zalogowania się na Platformę Legamo.pl, weryfikując się poprzez podanie Loginu oraz Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zleceniodawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

7. Dane osobowe Zleceniodawców na Platformie Legamo.pl przetwarzane są w celu realizacji Zleceń oraz w celu umożliwienia korzystania ze strony Platformy Legamo.pl, a także w celu ewidencjonowania realizacji usług zlecanych przez Platformę Legamo.pl.

 

8. W przypadku, gdy Zleceniodawca wyraża zgodę na subskrypcję newslettera Platformy Legamo.pl jego dane są wykorzystywane w celu przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, marketingowym.

 

9. Dane osobowe Zleceniodawców na Platformie Legamo.pl mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się za pomocą Hasła i Loginu (adresu email podanego w trakcie rejestracji Konta na stronie Platformy Legamo.pl).

 

10. Zleceniodawca ma w każdym czasie możliwość zmiany lub usunięcia podanych danych osobowych bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą telefonicznie, mailowo lub w formie pisemnej. Wszelkie dane kontaktowe do Usługodawcy wskazane są w zakładce KONTAKT na Platformie Legamo.pl.

 

11. Dodanie adresu email do listy subskrybentów newslettera Platformy Legamo.pl jest dobrowolne. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie do zmiany adresu e-mail lub rezygnacji z subskrypcji newslettera Platformy Legamo.pl bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, poprzez kliknięcie na link zamieszczony w każdym przesłanym newsletterze lub bezpośrednio kontaktując się z Usługodawcą.

 

12. Usługodawca niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail i/lub Hasła w treści e-maila, czy też w innym miejscu niż Platforma Legamo.pl, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Zleceniodawców osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Zleceniodawcy, albo na żądanie uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

13. Usługodawca jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zleceniodawców i subskrybentów newslettera Platformy Legamo.pl przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 

14. Zleceniodawca proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Usługodawcy o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Zleceniodawcę naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Platformy Legamo.pl.

 

15. Strona Platformy Legamo.pl może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony www, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Platformę Legamo.pl na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

 

16. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Platformę Legamo.pl wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Platformy Legamo.pl do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na Platformie Legamo.pl mogą służyć następującym celom:

a) zapewnienia prawidłowego działania Platformy Legamo.pl. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;

b) poprawy wydajności i optymalizacji działania Platformy Legamo.pl. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;

c) poprawy funkcjonalności Platformy Legamo.pl. Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;

d) targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Platformy Legamo.pl do potrzeb Użytkownika.

 

17. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na Platformie Legamo.pl nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Platformy Legamo.pl.

 

18. Pliki „cookies“ używane na Platformie Legamo.pl są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Platformy Legamo.pl. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

 

19. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Platformy Legamo.pl, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Platformy Legamo.pl. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Platformy Legamo.pl w każdym czasie.

 

20. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki oraz nie odnosi się do Zleceń, które zostały złożone przed zmianą Polityki.

 

 

Giebułtów, dnia 10 października 2015 roku